Hlavička

Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihlášením dítěte na akci pořádanou spolkem Tábor, co hledá jméno z. s. nebo vyplněním kontaktního formuláře na webu www.taborcohledajmeno.cz souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Tábor, co hledá jméno z. s., Výstavní 1037, 389 01 Vodňany pro účel stanovený níže. Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje obsažené ve formulářích.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v těchto formulářích shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely registrace na dětské tábory a další akce pořádané spolkem Tábor, co hledá jméno

  1. a) Osobní údaje zákonného zástupce: Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa.
  2. b) Osobní údaje dítěte: Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, číslo smlouvy úrazového pojištění, informace o zdravotním stavu a lécích, škola a třída.

a vyřízení dotazů zaslaných skrz kontaktní formulář (jméno, e-mail), případně pro zasílání sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

SOUHLAS DLE GDPR

Registrací nebo vyplněním kontaktního formuláře na webu www.taborcohledajmeno.cz také souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v těchto formulářích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. května 2018..

Správcem získaných osobních dat je Tábor, co hledá jméno z. s., Výstavní 1037, 389 01 Vodňany.

Účelem získávání osobních kontaktů je jejich dočasné uchování zejména pro účely registrace na akce pořádané spolkem Tábor, co hledá jméno, vytvoření seznamu účastníků apod. A pro případné další oslovení s pozvánkou na další akce. Údaje z kontaktního formuláře budou využívány k vyřízení zpráv a dotazů. Sumarizované údaje z těchto formulářů mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Právním základem zpracování je souhlas subjektu údajů.

Osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou pro vypořádání povinností vyplývajících z pořádání předmětné akce, údaje získané pro účely zasílání pozvánek pak do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Upozorňujeme Vás na existenci Vašeho práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Upozorňujeme na existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu na ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Upozorňujeme Vás na existenci práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu můžete provést kdykoli mailem na adrese info@taborcohledajmeno.cz.

 

Tábor, co hledá jméno z.s.

Pořádáme letní pobytový tábor pro děti od 7 do 15 let, ze kterého si odvezete nezapomenutelné zážitky.

Kontaktní údaje